เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด จัดการประชุมคณะกรรมการชุดที่ ๕๑ ครั้งที่ ๑ เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้กับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง