เมื่อวันที่  26 ส.ค. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  11 โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม ประธานฯ เป็นประธานการประชุม  พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุม และ พ.ต.ท.สุจิตา  ชัยชมพู เหรัญญิกฯ  ทำหน้าที่เลขาในการประชุม