เมื่อวันที่ 24-26 พ.ค. 62  นางอารีรัตน์ สังข์เงิน เจ้าหน้าที่การเงิน และนางนฐวรรณ จันทร์หอม เจ้าหน้าที่ทะเบียน เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และภาคตะวันตก    ณ รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
                วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคกลาง และภาคตะวันตก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ และมีความคิดริเริ่มในการ ให้บริการ พัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างสหกรณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เข้มแข็ง