เมื่อวันที่ 23  ก.ย. 62 คณะกรรมการ สอ.ตชด.13 จำกัด ชุดที่ 50 ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่  12 โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม เป็นประธานการประชุม  พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ  พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมการประชุม และ และ ด.ต.หญิง ศิริพร ปั้นวงศ์ รองผู้จัดการฯ ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ