เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค. 62 พ.ต.ท.ประยงค์ มูลกำบิล ผจก.สอ.ตชด.13 จำกัด ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสหกรณ์ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามวิถีสหกรณ์  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี