ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.๑๓ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็น
  สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้สหกรณ์ฯ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในวันสหกรณ์แห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี