ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด