เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๓ นายมานิตย์ พรหมอยู่ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมและมอบ
กระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ โดยมี พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ชัยชมพู เลขานุการฯ และ พ.ต.ท.ประยงค์ กำมูลบิล ผู้จัดการฯ
พร้อม จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ