เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๓ พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันตก  
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด