เมื่อ  ๒๗ ก.ย. ๖๔ ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.วิโรจน์ สุขเสริม ปธ.สอ.ตชด.๑๓ จำกัด ร่วมใน "พิธีปลดเป้วางปืน" และมอบของที่ระลึก
เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาแด่ผู้ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเจ้าพระยาจักรี กก.ตชด.๑๓