เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ คณะกรรมการ สอ.ตชด.๑๓ จำกัด ชุดที่ ๕๐ ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗
โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม เป็นประธานการประชุม พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ
พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ  พ.ต.ท.หญิงสุจิตรา ชัยชมพู เลขาฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม โดยมติผลการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ในวาระที่  ๕.๗ การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯในสถานการณ์ COVID-19 ของ สอ.ตชด.๑๓ จำกัด โดยให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภทจากร้อยละ ๗.๐๐ บาทต่อปี เป็นร้อยละ ๖.๕๐ บาทต่อปีตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ