เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๓ คณะกรรมการ สอ.ตชด.๑๓ จำกัด ชุดที่๕๐ ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕
โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม เป็นประธานการประชุม พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ 
พ.ต.ท.หญิงสุจิตรา ชัยชมพู เลขาฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม
โดยก่อนการประชุม ได้มี เจ้าหน้าที่พยาบาลสนาม ประจำหมวดแพทย์ ร้อย ตชด.๑๓๑ กรุณาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯทุกท่าน ตามแผนฯป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ของหน่วย