เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ คณะกรรมการ สอ.ตชด.๑๓ จำกัด ชุดที่๕๐ ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ ๔ โดยมี  พ.ต.อ.วิโรจน์  สุขเสริม เป็นประธานการประชุม พ.ต.ท.อภิรัตน์ เปี่ยมพูล รองประธานฯ  พ.ต.ท.หญิงสุจิตรา ชัยชมพู เลขาฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม