ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ จำกัด